Homocystein (Hcy) a srdečně-cévní onemocnění (KVO).

Zkratce pro kardiovaskulární onemocnění již dnes většina lidí rozumí, protože se díky četnosti jejich výskytu používá až příliš často. KVO jsou dlouhodobě hlavní příčinou smrti obyvatel ČR. Umírá na ně přes 50 % z celkového počtu zemřelých za rok. Ve 2. polovině minulého století bylo zaznamenáno dramatické vzrůstání úmrtnosti na KVO: od roku 1950 se za 36 let zvýšila o 72 %. Nárůst úmrtnosti byl téměř správně připisován na vrub zvýšené spotřeby tuků. Výhradní označení živočišných tuků a jejich obsahu cholesterolu za původce ale bylo chybné. Skutečná souvislost mezi konzumací tuků a aterosklerózou je v širších změnách skladby stravy a je popsána v minulém čísle. Dnes se podívejme na mechanismy, které spouští počáteční zvýšená hladina Hcy a které později končí vznikem KVO.

Vyšší Hcy provokuje vznik volných radikálů a spolu s nimi dráždí složky cévní stěny. Buňky svalových vláken ve stěnách tepen v místech dráždění dostávají do růstovému pohybu. Narostlé buňky vytvářejí časné formy plátů a shluky těchto buněk působí prvotní vyklenutí do nitra tepny. Další mechanismus, který se spouští pod vlivem vyššího Hcy je nadprodukce cholesterolu v játrech. 60 - 80% cholesterolu kolujícího v krvi je tohoto původu. Při zvýšené hladině Hcy v krvi začnou játra produkovat nejen větší množství cholesterolu, ale jeho nebezpečnou variantu, pro kterou se ve vědě vžil název: malé denzní částice LDL.

Název těchto částic vyjadřuje jejich větší "hustotu" proti běžnému a potřebnému cholesterolu. Jsou menší, hutnější a jejich zvláštností a podstatou nebezpečnosti je, že jsou jakoby nabité molekulami Hcy. Kombinace cholesterolu s Hcy v jedné částici z ní činí lákavou potravu pro "zametače" - bílé krvinky specializované na pohlcování vetřelců (fagocytóza). Ty se umí modifikovanými částicemi naplnit k prasknutí, ale než se tak stane stihnou vcestovat do tepenné stěny, kde se rozpadnou a pohlcený cholesterol se usadí v rostoucích plátech. Uvolněný Hcy dráždí okolí k ještě rychlejšímu růstu, vzniku dalších volných radikálů a k usazování dalších látek, které se stávají součástí aterosklerotického plátu. Tvrzení, že cholesterol v plátech pochází ze stravy je tedy mylné.

Spolu s volnými radikály startuje vyšší Hcy mechanismy, které často usmrcují: dráždí cévní výstelku (endotel) k abnormální produkci působků, které zvyšují krevní srážlivost. Ani v tomto stádiu ještě člověk netuší, že se v jeho tepnách dějí takové věci a že za 5 minut může podlehnout infarktu. Právě pro tuto skrytost, nebo bezpříznakovost těchto mechanismů lékaři upozorňují, že jediným východiskem z tohoto problému je včasná prevence. U člověka, který neuposlechne těchto varování procesy pokračují: dále se zmenšuje průtok krve v místech rostoucích aterosklerotických plátů až krvácení do plátu, které ho změní v nafukovací balonek, nebo vznik krevní sraženiny na povrchu plátu, uzavřou průtok krve úplně.

Nyní záleží na tom, kde tento děj probíhá.V tu chvíli přestane do tkáně za uzávěrem proudit krev a zastaví se dodávání životodárného kyslíku. Na nedostatek kyslíku jsou nejcitlivější srdeční sval a mozková tkáň. To, zda člověk přežije, nebo zemře, záleží na tom, jak velká (jaký průměr má) uzavřená tepna a jak velkou oblast zásobovala. Čím je tepna větší, tím je také rozsáhlejší oblast tkání vyřazených z funkce. U mozku závisí osud postiženého i na tom, jak důležitá centra jsou poškozena, nebo zničena. Je stále ještě hodně lidí, kteří žijí v iluzi, že lékaři jsou od toho, aby je z těchto situací zachránili a pak jim pomohli k uzdravení. Není-li poškození velké, tak se záchrana života často podaří. Uzdravení ve smyslu náhrady poškozených částí tkání není zatím možné. Je mnoho pacientů, kteří si příliš pozdě uvědomují, že k návratu do plného zdraví jim již nikdo nepomůže.

Na rychlost vývoje aterosklerózy a časnost vzniku její tromboembolických komplikací mají u člověka vliv další faktory, kterým říkáme rizikové (RF). Nejvýznamnější z nich je kouření. Složky cigaretového kouře blokují funkci enzymu označovaného CBS, jehož funkcí je odvádět přebytečný Hcy k jinému metabolickému využití. Proto se Hcy u kuřáků více hromadí a jeho hladina v krvi dosahuje vyšších hodnot. To je pak spojeno s rychlejším rozvojem aterosklerózy a její tromboembolických komplikací a časnějším projevením infarktu, mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin, ale i jiných civilizačních chorob.

Mezi hlavní RF se počítají ještě cukrovka II. typu, vysoký krevní tlak, zvýšený LDL cholesterol a nízký HDL cholesterol. O všech těchto položkách dnes můžeme říci, že to je spíše signalizace míry poškození, které vyšší Hcy v těle způsobil. Cholesterolová teorie vzniku aterosklerózy již neplatí, protože víme, že u většiny lidí se hladiny cholesterolu a dalších krevních lipidů vracejí na normální hodnoty po té, co se Hcy sníží podáváním vitamínů na fyziologickou hodnotu. Jak počínající hypertenze, tak i počínající cukrovka se většinou urovnají po snížení hladiny Hcy podáváním kyseliny listové a vitamínů B6 a B12. Ještě vyšší účinnost mají kombinované přípravky obsahující kromě těchto vitamínů i enzymy, například Neolife.

Ve světle těchto nezpochybněných a nezpochybnitelných poznatků je třeba odsoudit počínání těch lékařů, kteří využívají svých titulů k zakrytí své neochoty toto nové odvětví medicíny prostudovat a pochopit. Ještě horší variantou příčiny odmítavého postoje k poznatkům o Hcy jako příčině KVO a dalších CCH, je ekonomické sepjetí některých lékařů se zájmy výrobců léků a následná snaha nepřipustit v péči o zdraví změny, které by vedly k poklesu počtu pacientů a tím ke snížení jejich zisku.

Dnes už padly poslední odborné námitky proti využívání poznatků o Hcy, když studie prof. Grahama poskytla důkaz, že podávání kyseliny listové spolu s B6 a B12 snižuje riziko KVO o 62%. A pro srovnání: užívání léků ke snižování cholesterolu, které napadaní lékaři z důvodů ekonomického sobectví houževnatě brání, má ve stejném vyjádření účinnost kolem 20%.

Je v zájmu pacientů a dosud zdravých občanů, aby od svých lékařů žádali stanovení hladiny Hcy v krvi a k tomu doporučení takových opatření, která budou odpovídat komplexnímu riziku, které vyšetření ukáže. Lékaři by měli sami co nejdříve začít poskytovat péči, která bude odpovídat tomuto článku. Umožní jim to příručka "Homocystein klíč ke zdraví".


redesign:petr@eisenhauer