Co je to homocystein (Hcy) ?

Hcy objevil de Vigneaud v roce 1932 a popsal tuto látku jako toxickou aminokyselinu. Zdá se být proti přírodě, že v buňkách neustále vzniká látka, které je ve zvýšeném množství toxická do té míry, že dokáže v krátkém čase zahubit člověka.

Hcy se vyskytuje v živých buňkách všech vyšších organismů; byl nalezen také v rostlinných a bakteriálních buňkách. Biologický význam homocysteinu určuje jeho účast v základních životních procesech: v hospodaření kyslíkem (buněčném dýchání), v řízené tvorbě energie, jejím ukládání a využívání, dále v syntéze a recyklaci některých klíčových metabolitů a v rozmnožování buněk. Genetické naprogramování a regulace těchto procesů zpětnými vazbami jsou ukázkou udržování stálosti vnitřního prostředí.

Významu, které mají tyto procesy pro život, odpovídají svojí velikostí následky, které plodí poruchy těchto procesů. Poruchy vznikají z příčin, kterým se až dosud nepřisuzoval větší význam. Dnes víme, že problém civilizace spočívá v tom, že lidstvo postupně změnilo skladbu své stravy do té míry, že přestalo zabezpečovat zásobování buněk důležitými mikronutrienty. Hlavně chybějí ty, které jsou nezbytné pro bezporuchovou metabolizaci Hcy.

Podle dnešních poznatků je nejvíce patrný nedostatek kyselina listové a pyridoxinu (B6), u vegetariánů a osob s poruchou funkce žaludku je obvyklý nedostatek B12. Kyselina listová je dodavatel důležitých součástek, bez nichž nemůže proběhnout přeměna Hcy v neškodnou látku. Zbývající 2 vitamíny jsou kofaktory enzymů, které tuto přeměnu zabezpečují. Bez kofaktoru ztrácí enzym funkčnost a tím klesá výkon biochemických procesů, které tyto enzymy řídí. V případě Hcy to značí ztrátu schopnosti zpracovat všechen Hcy, který v buňkách vzniká. Nemetabolizovaný Hcy proniká do krve, kde se hromadí a začíná jeho patologické působení. Tento stav není ničím jiným, než chronickou intoxikací s těžkými následky.

Zvýšená hladina Hcy v krvi = hyperhomocysteinémie (hyHcy) vzniká méně často z genetických, hormonálních, nebo toxických příčin. Nejčastěji vystupuje hyHcy navozená civilizačními změnami ve skladbě stravy. Jde o tak rozšířený jev, že postihuje v nějaké míře prakticky veškerou dospělou populaci a značnou část dětí a mládeže.

Velikost deficitu v zásobení buněk vitamíny: kyselinou listovou a B6 jsme ověřovali v roce 1999 na vzorku pražské populace s průměrným věkem 54,4 roku. Po podání potřebně velké dávky jmenovaných dvou vitamínů, doplněné vitamínem B12, jsme po ustálení hladiny na nové úrovni zaznamenali snížení proti původní hladině Hcy o 31,4%. Tento rozdíl vyjadřuje jak velikost deficitu těchto vitamínů, tak i zároveň míru zvýšení rizika KVO a dalších CCH v neošetřené populaci. Příčinou rozdílu hladin Hcy a zvýšeného rizika, které tento rozdíl představuje, jsou celopopulačně opakované nutriční chyby, které budou vysvětleny na jiném místě. Ukázalo se, že tyto chyby jsou podkladem zdravotních problémů u většiny dospělé populace.

Objev příčiny CCH odkryl nový pohled do mechanismů, jejichž ovlivnění se využívá při léčení chorob. Poznání účinku hyHcy na enzymy a další složky, zúčastněné v základních biochemických procesech, bylo odhalením vlastních příčin vzniku kterékoli z CCH. Chce-li lékař léčit kauzálně (postihovat léčením vlastní příčinu choroby), musí umět zasáhnout skutečnou podstatu kterékoli z civilizačních nemocí, a ta je v poruše metabolizace Hcy.

Proto lze podle současné úrovně poznání uznat za kauzální jedině takové léčení, které, kromě potlačení nepříjemných projevů nemoci, léčebně zvládá také hyHcy podáváním deficitních vitamínů. Mezi kauzální opatření patří ještě enzymová substituce (náhrada) enzymů poškozených při hyHcy a léčení porušených mitochondrií. Dostatečně bohaté zdroje enzymů s potřebnou účinností lze najít v kategorii potravinových doplňků. Léčebná efektivita jejich kombinace s hlavními nedostatkovými vitamíny je nečekaná, je účinná většinově a pomáhá často tam, kde selhalo léčení považované dosud za standardní. Popisované metody nelze považovat za prostředky alternativní medicíny.

Díky objevu Hcy zjišťujeme, že naši lékaři v tuto chvíli léčí většinou nekauzálně. To vysvětluje, proč je práce našeho zdravotnictví tak málo efektivní ve vztahu k vracení a upevňování zdraví a také dovoluje pochopit, proč je tato činnost tak drahá a neekonomická. Je zcela mimo oblast chápání, že rozhodující odborní i úřední činitelé ve zdravotnictví (a v politice) jdou v respektování zájmů farmaceutických firem tak daleko, že dávají přednost zachování jejich zisků před celospolečenským zájmem mít zdravější populaci a ekonomicky zdravé zdravotnictví. Soudný občan si o ovlivňování lékařských i politických papalášů výrobci léků jistě myslí svoje.

Zdá se, že se ekonomika zdravotnictví již dostala na pokraj katastrofy a že je nevyšší čas přestat flikovat díry a využít možnost systémového řešení. Znám jediné: zlepšit zdravotní stav české populace využitím poznatků, které máme o Hcy ve vztahu k CCH.


redesign:petr@eisenhauer